Doelstellingen

De hoofddoelstelling van de S.C.A. is het in stand houden en verbreden van de belangstelling voor mechanische gedreven of aangedreven machines en/of werktuigen. Dit doen we onder andere door het houden van shows, zoals het Oldtimerfestival in Meddo, het organiseren van toertochten en bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de geïnteresseerden informatie uitwisselen. Dat doel dient tevens het clubblad, het S.C.A. Nieuws, waaraan iedere donateur, zijn of haar medewerking kan verlenen, om zo gegevens en of data van evenementen uit te wisselen.

Een opsomming:

  • Het instandhouden van mechanisch (calorisch) gedreven of aangedreven machines, voertuigen of
    delen daarvan.
  • Het zo mogelijk in beheer nemen van zaken met historische waarde als onder 1 beschreven en de documentatie daarvan.
  • Het verbreden van de belangstelling voor de onder 1 en 2 genoemde machines en voertuigen of gedeelten daarvan, door middel van het organiseren van tentoonstellingen en evenementen. Het houden van bijeenkomsten voor belangstellenden om informatie uit te wisselen.
  • Het optimaliseren van veiligheids- en milieuaspecten van boven genoemde evenementen. Het doormiddel van circulaires of een blad regelmatig technische gegevens door te geven aan belangstellenden of mededelingen te doen van te organiseren evenementen en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Daarnaast vinden we het van belang dat de machines en werktuigen er niet alleen mooi gepoetst bijstaan maar dat er ook mee wordt gewerkt zoals dat vroeger ook gebeurde. Daarom hebben we onder andere een dorsdag en een ploegdag.

Op de dorsdag in één van de wintermaanden worden de in de zomer op traditionele wijze geoogste graangewassen gedorst. Dit gebeurt op dorsmolens van diverse soorten en afmetingen. Ook de aandrijving gebeurt dan op ouderwetse manier door middel van stationaire motoren of via de poelie van een van de tractoren.