Beste donateur, vrijwilliger, deelnemer of bezoeker,

De Stichting Contactgroep Achterhoek, (S.C.A.-Oldtimers) en de stichting onder wiens verantwoordelijkheid het Oldtimerfestival Meddo de laatste jaren is georganiseerd (S.C.A. O.O.) ontkomen niet aan de trends waarmee vele sportclubs, hobby- en muziekverenigingen heden ten dage te kampen hebben: krimp door vergrijzing en vrijblijvendheid: Leden/donateurs worden ouder en nieuwe aanwas is lastig. Door individualisering ontstaat vrijblijvendheid. Mensen willen zich niet meer ergens aan (ver)binden. Deze trends komen tot uiting in het feit dat veel organisaties de noodzakelijke (bestuurs)functies om te kunnen functioneren niet kunnen invullen.

Het bestuur van beide stichtingen bestaat uit dezelfde mensen en telt 5 personen. Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door enkele enthousiaste vrijwilligers die een specifieke rol of taak vervullen. Meerdere bestuursleden, die veelal vanaf het eerste uur betrokken zijn bij S.C.A.-Oldtimers, hebben onlangs aangegeven hun bestuursfunctie neer te willen leggen.

Wie wil zitting nemen in het bestuur? Met deze vraag heeft het bestuur van S.C.A.-Oldtimers de afgelopen weken meerdere mensen actief benaderd. Het bestuur heeft tot nu toe geen personen gevonden die het stokje op korte termijn willen en kunnen overnemen. Het bestuur heeft moeten vaststellen dat de huidige situatie geen basis vormt om als bestuur op een verantwoorde wijze voor beide stichtingen te kunnen functioneren.

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 29 juli 2021 de volgende besluiten genomen:

  • Er is over de boekjaren 2020 en 2021 geen contributie verschuldigd. Dit houdt in dat de S.C.A. geen contributie zal innen door het incasseren van bedragen van de donateurs.
  • Het bestuur van de S.C.A. en S.C.A. O.O. heeft het voorgenomen besluit genomen om beide stichtingen op te heffen met in achtneming van het gestelde in de oprichtingsakten/statuten en de geldende wet- en regelgeving.
  • Wanneer er onder de donateurs personen zijn die op afzienbare termijn beide stichtingen met in achtneming van het gestelde in de oprichtingsakten/statuten kunnen en willen voortzetten, worden zij uitgenodigd om contact met de voorzitter op te nemen.

Het bestuur van beide stichtingen danken alle donateurs, vrijwilligers, oud bestuursleden en deelnemers aan het Oldtimerfestival Meddo voor hun inzet en in de S.C.A- en S.C.A.O.O. gestelde vertrouwen.

Namens het bestuur,

Eddie Weyenborg
Voorzitter S.C.A. en S.C.A O.O.

Contactgegevens:
Stichting Contactgroep Achterhoek
p/a Eddie Weyenborg
Vragenderweg 72
7134 NA VRAGENDER
Telefoonnummer: 06-23368810
e-mail: eddie.weyenborg@tele2.nl